Hanketuet, Leader-tuki yhdistyksille ja yhteisöille

Hakija

Hakijana voivat olla yhdistykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, kunnat, säätiöt tms. Hanketukea voidaan siis myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle sekä sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu.

Yleishyödyllisyys

Hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä, ts. tuki ei saa kohdistua harvoille, ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu.  

Hyvä hanke

Hyvässä Leader-hankkeessa syntyy jotakin uutta. Uutuus voi liittyä toiminnan ulkoisiin puitteisiin tai sisältöön. Paikalliseen Leader-ohjelmaan sopivat hankkeet, joiden tavoitteena  on elinolojen, harrastusmahdollisuuksien, palveluiden tai yrittäjyyden edellytysten parantaminen, yhteistyön ja yhteisöllisyyden lisääminen tai kansainvälistyminen.

Kehittämishanketukea voidaan myöntää ohjelman mukaisesti:

  1. Koulutustoimenpiteisiin
  2. Tiedonvälitykseen ja esittelytoimiin
  3. Selvityksiin ja suunnitelmien laatimiseen
  4. Yleishyödyllisiin paikallisiin investointeihin pieninfrastruktuurien rakentamiseksi, parantamiseksi tai laajentamiseksi mukaan lukien matkailuun liittyvä pieninfrastruktuuri
  5. Paikallisten palveluiden kehittämiseen
  6. Kylien kehittämistoimiin, maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen ja ennallistamiseen
  7. Yhteistyöhön perustuvien maataloutta, elintarvikealaa ja metsätaloutta kehittävien maaseudun innovaatioryhmien suunnitelmien toteutukseen
  8. Elinkeinorakennetta uudistaviin, maaseutuelinkeinojen kilpailukykyä ja toimintaympäristöä kehittäviin ja yrittäjien yhteistyötä edistäviin yhteistyöhankkeisiin
  9. Innovatiivisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, siihen sopeutumiseksi tai ympäristötoimiin vesien suojelemiseksi
  10. Kestävästi tuotettuun biomassaan perustuvia prosesseja kehittäviin hankkeisiin

Leader-hanketta haetaan sähköisesti Hyrrä -hakujärjestelmän avulla. Ennen hakemuksen jättämistä yhdistyksellä tulee olla Katso-tunniste.