Paikallista Pyhäjärviseudulta  2014-2020

Leader Pyhäjärviseutu on yhdessä alueen toimijoiden kanssa laatinut Paikallista Pyhäjärviseudulta -strategian vuosille 2014-2020. 
Visiomme mukaan vuonna 2020 Pyhäjärviseutu on kilpailukykyinen, osaava, tuotantoaan ja toimintojaan uudistava alue. Alueen elinkeinotoiminta ja yrittäjyys ovat aktiivisia, yhteisöt elinvoimaisia, asuinympäristö viihtyisä ja alue vetovoimainen.

Strategian toteuttamiselle on myönnetty rahoituskehystä 2 920 000 euroa julkista rahaa (EU, valtio, kunnat).


Strategialla on neljä päätavoitetta

 1. aktiivinen yrittäjyys ja elinkeinotoiminta
 2. elinvoimaiset yhteisöt
 3. viihtyisä asuinympäristö 
 4. vetovoimainen alue

Strategian painopisteet ovat 

 • paikalliset palvelut
 • kumppanuus ja verkostot 
 • osaaminen ja koulutus

Strategian kaikkien tavoitteiden alla voidaan rahoittaa kunkin painopisteen mukaisia hankkeita. Rahoitettavissa hankkeissa kannustetaan kokeilevaan ja uutta luovaan toimintaan sekä suositaan uusia toimintamuotoja. 


Läpileikkaavat teemat

Strategian kaikissa tavoitteissa läpileikkaavina teemoina ovat:
 • lapset ja nuoret
 • kansainvälisyys
 • työllisyys
 • kestävä kehitys

Elinkeinojen kehittäminen ja yrittäjyyden edistäminen

Leader Pyhäjärviseudun rooli yritysten ja yhteisöjen neuvomisessa ja opastuksessa on tärkeä.  Moni yritys on ollut tyytyväinen henkilökohtaiseen, läheltä saatavaan opastukseen jo yrityksen perustamisvaiheessa sekä ennen kaikkea hankkeen toteuttamisessa. Vastaavaa henkilökohtaista palvelua eivät muut rahoittajat pysty tarjoamaan. Ilman opastusta ja määräajoista muistuttamista moni maksuhakemus jäisi saapumatta määräajassa ja yrittäjän rahat jäisivät saamatta. 

Leader Pyhäjärviseutu aktivoi yrityksiä hankkeiden toteuttamiseen esim. elinkeinotoimen ja ProAgrian kanssa yhteistyössä järjestettävillä infotilaisuuksilla ja yhteisillä esiintymisillä eri tilaisuuksissa. Yritysasiakkaat ovat yhteisiä silloin, kun yrityksellä on mahdollisuus Leader-rahoitukseen.

Yhdistystoiminnan tukeminen

Leader Pyhäjärviseutu aktivoi yhdistyksiä  toimimaan alueen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Leader aktivoi ja neuvoo sekä auttaa rahoituksen hakemisessa.

Kyläsuunnittelun keskeiseksi osaksi on noussut kylien ja kuntien välisen vuoropuhelun lisääminen, lähidemokratia. Lähiaikojen tavoitteena on perustaa Pyhäjärviseudulle kuntakohtaiset kylien ja kuntien yhteistyöelimet.

Matkailun ja kansainvälisyyden edistäminen

Leader Pyhäjärviseutu auttaa matkailutoimijoita tuotteistamisessa ja markkinoinnissa. Vastaamme Pyhäjärviseudun alueen yhteismarkkinoinnista. Laadimme esitteitä ja markkinoimme seutua eri tapahtumissa kotimaassa ja ulkomailla. 

Kansainvälisyyden edistäminen on niin ikään luonteva osa Leaderin roolia, koska Leader-verkosto on kansainvälinen ja yhteistyötä tehdään monen maan kanssa. Matkailun kehittäminen ja kansainvälisyyden edistäminen sopivat hyvin yhteen. Leader Pyhäjärviseudun kautta alueella on vieraillut monia ulkomaalaisia ryhmiä; mm. arkkitehtejä, kalastajia ja aluekehittäjiä.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

Leader Pyhäjärviseutu pitää lasten ja nuorten hyvinvointia tärkeänä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi on rahoitettu paljon lähiliikuntapaikkoja ja leikkikenttiä sekä tuettu lasten ja nuorten kerhotoimintaa. Nuoriin kohdistuvat teemahaut tulevat olemaan tärkeä osa toimintaa myös jatkossa. 

Vuoden 2014 alussa tehtiin tärkeä päätös Nuoriso-Leaderin perustamisesta. Nuoriso-Leaderin rahoituksella voidaan tukea nuorten itsensä hakemia pieniä hankkeita ilman EU-byrokratiaa. Lisäksi pyritään aktivoimaan EU:n Nuorten Eurooppa -ohjelman hankkeita.