Leader Pyhäjärviseutu ry:n säännöt maaliskuun 2014 yleisen kokouksen vahvistamina

 

1 NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Leader Pyhäjärviseutu ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Eura. Yhdistyksen kokouksia voidaan järjestää myös kotipaikkakunnan ulkopuolella.

2 TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen toiminta-alue on pääsääntöisesti Eura, Köyliö ja Säkylä. Yhdistys voi harjoittaa toimintaansa myös muilla alueilla kansallisesti ja kansainvälisesti.

3 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on paikalliskehittäjänä kannustaa seudun asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä yhteistyöhön alueen elämänlaadun, asumisviihtyvyyden ja vetovoiman lisäämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • toimii paikallisen omaehtoisen toiminnan lisäämiseksi ja elinkeinojen kehittämiseksi
  • osallistuu EU:n, alueellisten ja valtakunnallisten kehittämisohjelmien valmisteluun ja toteuttamiseen sekä vastaavaan toimintaan
  • laatii paikallisen kehittämissuunnitelman ja edistää sen toteutumista
  • edistää jäsentensä ja yhteistyökumppaniensa yhteistoimintaa ja verkottumista kansallisesti ja kansainvälisesti
  • järjestää neuvottelu-, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä opintomatkoja
  • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä tiedottaa hankkeiden rahoitusmahdollisuuksista toiminta-alueellaan.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja yksityishenkilöiltä sekä julkisilta ja yksityisiltä yhteisöiltä, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, myyjäisiä, arpajaisia ja huvitilaisuuksia.

4 JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä Pyhäjärviseudun alueen kehittämisestä kiinnostuneet yksityiset henkilöt ja rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, kunnat tai yritykset, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittyessään sitoutunut.

5 JÄSENMAKSU

Jäseniltä peritään jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää vuosikokous.

6 HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu 8 - 12 varsinaista jäsentä, joille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenistön tulee muodostua tasapuolisesti alueen yksittäisistä asukkaista, yhdistysten ja yrittäjien edustajista sekä paikallisen julkisen tahon edustajista.


Ennen jäsenten valintaa vuosikokous vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärän.

Varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta, eli kolmen vuosikokouksen välinen aika. Hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä vuosittain puolet on erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan ja palkkaa tarvittaessa toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi nimetä sihteerin hallituksen ulkopuolelta.

Sama henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi enintään kolmeksi peräkkäiseksi kaksivuotiskaudeksi. Rajoitusta ei voida soveltaa kesken kaksivuotiskauden.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun se katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi kolmannesta hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 HALLITUKSEN TOIMIELIMET

Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa asettaa toimiala- tai sektorikohtaisia työryhmiä tai jaostoja. Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa kutsua toimiala- ja sektorikohtaisiin työryhmiin tai jaostoihin asiantuntijajäseniä myös yhdistyksen ulkopuolisista henkilöistä.

8 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai muun hallituksen määräämän nimenkirjoittajan kanssa. Hallitus voi oikeuttaa erikseen henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

9 TILINTARKASTAJAN VALINTA

Yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla auktorisoitu.

10 TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään yksi viikko ennen vuosikokousta.

11 KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena jäsenille ja julkaisemalla kutsu hallituksen päättämissä paikallisissa lehdissä.

12 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Kokousedustaja voi valtuutettuna käyttää edustamansa yhteisön äänivaltaa. Edustaja voi edustaa vain yhtä yhteisöä. Henkilökohtaista ääntä ei voi valtakirjalla toiselle luovuttaa. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä:

1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä,

2. äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa.

3. sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

13 VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus,

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,

5. esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto,

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus,

8. vahvistetaan tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle toimikaudelle sekä valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle.

9. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja,

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat,

11. kokouksen päättäminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN, YHDISTYKSEN TOIMINNAN LOPETTAMINEN JA VAROJEN KÄYTTÖ

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan yhdistyksen kokous määrää tavan, jolla varat käytetään yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseksi.