Mikä on Nuoriso-Leader?

Nuoriso-Leaderin tavoitteena on tukea nuorten ja/tai lasten uutta toimintaa ja saada nuoret mukaan kehittämistyöhön ja projekteihin.

Tukea voidaan myöntää projektille, jossa nuorten ja/tai lasten rooli on aktiivinen. Projektin tulee olla pääosin nuorten ja/tai lasten suunnittelema ja toteuttama.

Projektin teeman tulee olla Leader Pyhäjärviseudun strategian tavoitteiden mukainen.

-       Projektin tulee olla konkreettinen ja toteuttamiskelpoinen.

-       Projektin kesto on enintään yksi vuosi.

-       Toiminnan tulee olla päihteetöntä.

 Mitä Nuoriso-Leader tarjoaa?

Nuoriso-Leader tarjoaa rahallista tukea lasten tai nuorten projekteille

Tuen suuruus on pääsääntöisesti 100 – 500 euroa/projekti. Leader Pyhäjärviseudun hallitus voi myöntää tukea enintään 1000 €, jos hallitus pitää projektia poikkeuksellinen hyvänä.

Tuki on enintään 80 % kokonaiskustannuksista, loput kustannuksista on omarahoitusosuutta.

Omarahoitusosuuden voi kattaa rahana ja/tai talkootyönä. Talkootyön arvo on 15 €/h/ hlö. 

Huom. Talkoot ovat kustannusarviossa sekä kustannus- että rahoituspuolella!

Kuka voi hakea?

Toteuttaja/hakija voi olla joko

 • nuorten tai lasten kanssa toimiva yhdistys tai muu yhteisö
 • joukko yksityishenkilöitä, jolloin projekti tehdään yhteistyössä jonkin paikallisen tahon kuten esimerkiksi järjestön, koulun tai kunnan kanssa, ja/tai joku tällainen yhteisö toimii projektin suosittelijana.

Tukea voi hakea esim. yhdistys, muu yhteisö tai ryhmä, jossa on vähintään kolme korkeintaan 25-vuotiasta henkilöä. Ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka

 • täyttää hakulomakkeen yhdessä nuorten kanssa
 • vastaa projektin raportoinnista ja rahankäytöstä ryhmän kanssa.

Hakemukselle on eduksi, jos siinä on suosittelijan lausunto.

Projekti tulee toteuttaa tai sen hyötyjien tulee asua Leader Pyhäjärviseudun toiminta-alueella.

 Miten tukea haetaan?

Nuoriso-Leader -tukea haetaan sähköisesti Leader Pyhäjärviseudulta:
täytä hakulomale

Haku on jatkuva ja hakemukset käsitellään kuukausittain.

Tuen käyttö

 • tuki on käytettävä siihen projektiin, johon se on haettu.
 • jos projektissa kerätään varoja, tulojen käyttötarkoituksesta tulee kertoa tukea haettaessa.
 • hankinnoissa (esim. yhteiset harrastusvälineet) hakijan on annettava etukäteen selvitys siitä, missä hankintoja säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä kuka/ketkä vastaavat niiden kunnossapidosta.
 • nuoriso-Leader –tukea ei myönnetä hankkeelle takautuvasti. Toiminnan voi kuitenkin aloittaa ns. omalla riskillä, kun hakemus on jätetty Leader Pyhäjärviseudulle ja se on kuitattu vastaanotetuksi.

Leader Pyhäjärviseutu varaa täydet oikeudet hyväksyä tai hylätä hakemuksen. Päätöksen tekee Leader Pyhäjärviseudun hallitus.

Raportointi ja tuen maksaminen

 • ryhmät raportoivat projektistaan ja tuen käytöstä Leader Pyhäjärviseudulle. Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneita kustannuksia vastaan raportoinnin yhteydessä.
 • raportti laaditaan kuukauden sisällä hankkeen päättymisestä.
 • raportointiaikaa voidaan jatkaa, jos hakija esittää erityisiä perusteita; esim. projektin toteuttamisessa on ollut paljon erilaisia osioita ja niiden raportointi vaatii poikkeuksellisen paljon työtä
 • raportoinnin yhteydessä hakija toimittaa kuitit tehdyistä hankinnoista ja muista kuluista Leader Pyhäjärviseudun toimistoon. Jos jostain hankinnasta ei ole saatavissa erityisestä syystä kuittia, tulee hankinta perustella erillisellä kirjallisella selvityksellä.

Leader Pyhäjärviseutu maksaa hakijalle myönnetyn tuen kokonaan tai osittain kuukauden kuluessa raportin toimittamisesta hakijan ilmoittamalle tilille. Loppuraportin käsittelee ja maksupäätöksen tekee Leader Pyhäjärviseudun henkilöstö. 

Leader Pyhäjärviseutu varaa oikeuden olla maksamatta kaikkia kuluja, jos se katsoo, ettei tukea ole käytetty haettuun kohteeseen.

Jos projektin kustannukset ovat suuremmat kuin haettu tuki, tukea ei myönnetä alkuperäistä päätöstä enempää.

Jos projekti toteutuu merkittävästi vajaana, tuki voidaan maksaa vain toteutuneiden kustannusten mukaan, ei siis kokonaisuudessaan.

Tuki voidaan maksaa tapauskohtaisesti ennakkoon.

 Leader Pyhäjärviseudun hallitus valitsee vuosittain vuoden parhaan Nuoriso-Leader -hankkeen.